A Bíró Csaba egyéni vállalkozó

1192 Budapest, Dobó Katica utca 59/2.

telefonszám: +36 70 732 1724

tárhely-szolgáltató: Mhosting.hu

adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-103510

(továbbiakban Szolgáltató) által működtetett kézcsók.hu (továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltétele, hogy Felhasználó elfogadja az általa alkotott felhasználási feltételeket, amelyek a következők:

1. Felhasználó az általa megadott - a regisztráció és adatmódosítás illetve az oldal használata során - személyes adatokért saját maga vállal felelősséget, és ezen megadott adatok valódiságáért csak és kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Szolgáltató ezeket az adatokat - Felhasználó előzetes beleegyezése nélkül - harmadik félnek csak abban az esetben adja át, ha erre Felhasználó engedélyét adta.

2. A szolgáltatást csak 45. életévüket betöltött magánszemélyek vehetik igénybe. A Szolgáltatás kereskedelmi felhasználása mások által tiltott. Termékek, szolgáltatások, honlapok és miden egyéb kereskedelmi termék közvetlen, vagy közvetett reklámozása azonnali kizárást von maga után.

3. A Felhasználó a Szolgáltatáson keresztül nem küldhet olyan tartalmú üzeneteket, amelyek törvényt, jogszabályt vagy szerzői jogot sértenek, tartalmaznak pornográf anyagokat vagy vírusokat, illetve olyan linkeket, amelyek ilyen tartalmú oldalakra mutatnak. Ezeket Szolgáltató nem felügyeli, nem ellenőrzi, emiatt Szolgáltató az üzenetek tartalmáért nem vállal felelősséget. Az Üzenetek tartalmát Szolgáltató nem hagyta jóvá, és azok nem tükrözik Szolgáltató véleményét vagy álláspontját.Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó leveleibe egészen addig, míg: erre törvény, jogszabály nem kötelezi, érdekeinek védelme meg nem kívánja, erre a levél feladója kifejezetten írásban nem kéri.

4. Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal és nem vonható felelősségre a Szolgáltatás használatából adódó bármely más fél fenyegető, rágalmazó, obszcén, támadó vagy illegális tartalmú megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

5. A Szolgáltató nem felel semmilyen, a Felhasználó számítógépében vagy azon keresztül harmadik személy számítógépében vírus által okozott kárért, vagy bármely adatvesztésért, illetve nem vállal felelősséget a Szolgáltatás leállásából eredő károkért.

6. A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, illetve valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

7. Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az email, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha Felhasználó rendelkezik Szolgáltató képviseletére jogosult személytől származó engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a honlapon található összes tartalom.

8. A honlap tartalmának részbeni vagy teljes újraközlése, terjesztése tilos a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.

9. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás feltételeit és szabályait minden előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztassa.

10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely Felhasználó tagságát - a szabályok és feltételek bárminemű megszegése esetén - minden előzetes figyelmeztetés nélkül felfüggessze, korlátozza, törölje, illetve tagsági jelentkezését elutasítsa.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott társkereső szolgáltatás igénybevétele egy lehetőség, és nem jog.
Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy csak és kizárólag a Szolgáltató jogosult megítélni és döntést hozni felfüggesztési és a tagság korlátozásának ügyében.

11. Ha a Szolgáltató saját hatáskörben vagy mások jelzése alapján észleli, hogy a Felhasználó által megadott adatok valószínűsíthetően nem a valódi Felhasználót azonosítják, illetve a megadott adatok valamelyike nem valós, az azonosító adatok valódiságának egyedi utólagos ellenőrzéséig jogosult a Felhasználó hozzáférését ideiglenesen felfüggeszteni, valamint elektronikus levélben a Felhasználótól a megadott adatok valódiságának ellenőrzését szolgáló adatkérést küldeni. Felhasználó köteles az elektronikus levél elküldésétől számított 48 órán belül a Szolgáltatóval elektronikus levélben kapcsolatot létesíteni az adatok valódiságának igazolása végett, és az igazolásokat a kapcsolatfelvételtől számított további 24 órán belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
Mindezen túl, Szolgáltató jogosult az igazolási eljárást mellőzve, a Felhasználóval szembeni azonnali intézkedésre.

12. A Felhasználó elégedetlensége esetén az egyetlen és kizárólagosan rendelkezésére álló jogorvoslat, a Szolgáltatás használatának megszakítása.

13. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa regisztrációkor megadott adatok publikusak, kivételt képez ez alól az email cím, amelyet Szolgáltató nem ad ki harmadik félnek. Felhasználónak lehetősége van profilja láthatóságának korlátozására, amely nem jár profilképének láthatóságának korlátozásával. Ennek okán, a felhasználó profilképe - láthatósági beállításától függetlenül - megjelenhet a keresési találati listában és a nyitóoldali listákban.

14. A Felhasználónak rendszeresen be kell lépnie a Szolgáltatásba. Ha a Felhasználó több mint 90 napon keresztül nem lép be, Szolgáltató Felhasználót inaktívvá teszi, a Felhasználó nevét újrahasznosítja.

15. Amennyiben a Felhasználó nem tölt fel magáról fényképet, és a szöveges bemutatkozása semmitmondó, vagy kitöltetlen, a Szolgáltató további értesítés nélkül törölheti a Felhasználó profilját. Ugyanígy, ha a Felhasználó nem személyét ábrázoló, vagy nem/rosszul beazonosítható módon ábrázolt képe(ke)t tesz fel, az esetben a fotó(k) is értesítés nélkül törlésre kerülhetnek.

16. Felhasználó, az Őt ért bárminemű sérelem esetén Szolgáltatót írásban megkeresheti az ügy kivizsgálása érdekében. A Szolgáltató csak és kizárólag saját Panaszbejelentő nyomtatványán fogad be panaszkezelésre adatokat (űrlap letöltése). Minden más formában, csatornán eljuttatott panasztételt megsemmisít, illetve felszólítja Felhasználót a Panaszkezelő űrlap pótlólagos benyújtására. A Panaszkezelő űrlapot Felhasználó köteles ellátni kézjegyével. Az űrlap benyújtható elektronikus úton-digitalizálva, vagy eredetiben, postai úton.
Adatvédelem

A Szolgáltató az alább rögzített elveknek és szabályoknak megfelelően jár el a felhasználói, illetve egyéb adatok, információk kezelése során.

Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere és célja:

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR), illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait, valamint adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásokat.
A jelen adatvédelmi politika célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak meghatározása:

-személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
-különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;
-adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
-adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől;
-adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
-adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
-adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
-adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
-automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
-gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Adatkezelési alapelvek:
-adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
-adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
-adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
-adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
-adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;
-nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Adatalanyt védő további garanciák:
Mindenkinek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;
egyéb esetekben azt törvény elrendeli.
Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Adatkezelés célhoz kötöttsége:
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása:
Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a saját és partnerei termékeivel kapcsolatos értékesítési ajánlat nyújtására is felhasználhatja. Felhasználó az oldalon történő regisztrációval, a személyes adatok megadásával és az erre vonatkozó hivatkozás kifejezett elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken kapcsolatba lépjen vele. A megkeresés történhet elektronikusan, telefonon, vagy postai úton.
Adatkezelő a honlap kiegészítéseire és változásaira, az Általános Szerződési Feltételekre, valamint különleges ajánlatainkra vonatkozóan hírleveleket küldhet a felhasználóknak. A regisztrációval felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat Adatkezelő feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja.

Adatbiztonság:
Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Adatvédelmi irányelvek:
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé (adatvédelmi nyilatkozat), amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően a Szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet tájékoztatni kell adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3. személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Bár a Szolgáltató jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyerekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 14 éves aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a felhasználói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).
Amikor felhasználóink az oldalainkon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor a Szolgáltató által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a felhasználók bizonyos személyes adatainak (például nevének, e-mail címének, postacímének, bankszámlaszámának) megadása, illetve ismerete. Természetesen a név és e-mail cím megadásánál a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy ne a valódi nevüket, hanem fedőnevet használjanak.
Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anoním információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
Jelen adatvédelmi politika a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a adatvédelmi politika hatálya nem terjed ki.
Amennyiben a Szolgáltató egyes oldalain regisztrációra kérjük felhasználóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.
A felhasználóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.
A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl: bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Szolgáltató - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Amennyiben felhasználóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
A Szolgáltató biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy a felhasználóink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük

Mindezen keretek között a Szolgáltató által az adatgyűjtés során alkalmazott szabályok:
A szerverünk által automatikusan naplózott információk. Szerverünk automatikusan regisztrálja felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.
Cookie-k. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.
Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok. Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy az igénybe vett szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon biztosíthassuk, statisztikai adatokat nyerjünk róluk, vagy a fizető szolgáltatások díjfizetését biztosítsuk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket. Különleges adatokat soha nem kérünk "kötelező" jelleggel megadni egy regisztráció sikerességéhez. Az ilyen adatok szolgáltatása a felhasználó döntésétől függ és ilyeneket kizárólag írásbeli hozzájárulás alapján tartunk nyilván.
A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatáskínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni, és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.
A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.
Nyilvános kommunikációs lehetőségek. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.
Linkek. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A hirdetések, a blog- és a vendégkönyvbejegyzések, azaz a publikus oldalak nem tartalmazhatnak telefonszámokat és emailcímeket, azonnali üzenetküldési elérhetőségeket.Ezen adatok kiszűrését programszinten végezzük. Amennyiben mégis felkerül valamely publikus oldalra hívószám, vagy egyéb elérhetőség, a felhasználó profiljának törléséről 1-5 napon belül intézkedünk, amelyről értesítést nem küldünk.Mindezek mellett, a jogosulatlanul közzétett személyes adatokkal történő visszaélésekből eredő bárminemű kárért felelősséget nem vállalunk.A Szolgáltató bármikor az Ön rendelkezésére áll, hogy az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan tájékoztatást adjon. Amennyiben úgy érzi, hogy a Szolgáltató személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk.Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg.Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a weboldal használata során kárt okozott, a Szolgáltató az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.Minden ilyen esetben kiadható a visszaélés áldozatául vált harmadik személy részére az Ő adatait tartalmazó hirdetéshez tartozó emailcím és jelszó páros, azzal a céllal, hogy mielőbb törölhesse, illetve módosíthassa a sértő tartalmat.

Módosítás dátuma: 2020.08.30.